Ubezpieczenia OC


Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych to ubezpieczenie obowiązkowe. Jego zakres określa ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Dzięki temu jest ono takie same we wszystkich Towarzystwach.
Ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest objęta odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu.

Aktualnie sumy gwarancyjne (dla umów zawartych po 11.06.2012) stanowi równowartość w złotych:

• w przypadku szkód na osobie 5.000.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem, bez względu na liczbę poszkodowanych,
• w przypadku szkód w mieniu 1.000.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem, bez względu na liczbę poszkodowanych.

 

Kiedy mamy obowiązek zawarcia umowy OC?

Jeżeli nowy samochód został kupiony od dealera lub sprowadzone z zagranicy auto nie posiada OC, polisę należy wykupić najpóźniej w dniu rejestracji. Kupując pojazd używany należy upewnić się, że poprzedni właściciel posiadał ważną umowę ubezpieczenia OC. Jeżeli nabywamy auto, które nie posiada ważnej polisy OC, musimy ją wykupić w dniu zakupu samochodu.
Posiadacz pojazdu podlegającego rejestracji zobowiązany jest wykupić polisę OC niezależnie od faktu czy samochód jest użytkowany czy nie.


Jakie są kary za brak ubezpieczenia komunikacyjnego OC?

 

Jak zmienić Towarzystwo Ubezpieczeniowe?

Jeżeli chcemy zmienić firmę ubezpieczającą nasz samochód, musimy dotychczasową umowę wypowiedzieć co najmniej jeden dzień przed końcem okresu ochrony. Brak wypowiedzenia umowy oznacza automatyczne jej przedłużenie w tym samym Towarzystwie na kolejny rok.  Polisę wznowioną z tzw. Automatu możemy wypowiedzieć z tyt. podwójnego OC z art. 28a ust. 1 Ustawy o Ubezp. Obowiązkowych, pod warunkiem zawarcia tego samego dnia ubezpieczenia OC w innym TU.

 

Dodatkowo do ubezpieczenia OC można dokupić:

• ubezpieczenie szyb
• NNW
• Assistance
• NNW MAX

0